Algemene voorwaarden Calisthenics Nederland V.O.F.

Calisthenics Nederland V.O.F. (hierna: CN) is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 63109816.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN CALISTHENICS

a.     Deze Algemene Voorwaarden Calisthenics zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor work out (een Calisthenics workshop of training), aangeboden en/of verzorgd door CN en anderzijds CN.

b.     Een Calisthenics workshop is een (i) introductie workshop, (ii), een workshop waarin specifiek één oefening wordt uitgelicht of (iii) een combinatie hiervan of van oefeningen . De inhoud van iedere workshop – en of deze een introductie workshop of andere workshop betreft – staat op de website van CN.

c.     Deze Algemene Voorwaarden Calisthenics zijn van toepassing op elke boeking die de Deelnemer recht geeft op deelname aan een Calisthenics workshop.

d.     Zowel door boeking van de workshop, alsook door deelname aan een de Calisthenics workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Calisthenics.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Calisthenics geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      CN kan deze Algemene Voorwaarden Calisthenics van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van CN. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Calisthenics verstrekt.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Calisthenics (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het CN toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen CN en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) inschrijving van een Deelnemer.

b.     Voor CN ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van CN. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Een overeenkomst tussen CN en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   Een bevestiging van succesvolle inschrijving van de workshop nadat de Deelnemer de betaling heeft voldaan.

3. INSCHRIJVING CALISTHENICS WORKSHOP

a.     Een inschrijving van de Calisthenics workshop is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een inschrijving op de Calisthenics workshop worden opgeschort. CN heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

c.     Een inschrijving voor een Calisthenics workshop is alleen geldig voor desbetreffende workshop op desbetreffende datum, tenzij CN en Deelnemer anders overeenkomen.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.     Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij het inschrijven op de Calisthenics workshop.

b.     De actuele prijzen van het inschrijfgeld staan op de website van CN. CN heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van CN.

c.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via online overboeking.

d.     Een Calisthenics workshop dient vooraf ineens te worden betaald.

e.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die CN of een door CN ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan CN verschuldigd is, aan CN verschuldigd.

f.      CN heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING CALISTHENICS WORKSHOP

a.     Een Deelnemer kan een inschrijving op een Calisthenics workshop alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. CN bevestigt de annulering schriftelijk.

b.     De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
– tot meer dan 4 weken voor aanvang van de Calisthenics workshop: kosteloos;
– van 2 tot 4 weken voor aanvang van de Calisthenics workshop: 50% van het factuurbedrag;
– van 0 tot 2 weken voor aanvang van de Calisthenics workshop: het gehele factuurbedrag.

6. ONTBINDING
a.  De Deelnemer kan een overeenkomst met CN ontbinden binnen een  termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.  De Deelnemer ontbindt door binnen een termijn van veertien (14) dagen zichzelf schriftelijk te ontbinden aan CN.

c.   Brengt de Deelnemer via de website van CN een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt CN per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

d.    Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

e.    Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al  door CN gemaakte redelijke kosten in het kader van de overeenkomst vergoeden.

f.      Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met CN te ontbinden.

g.     Bij het inschrijven van een Calisthenics workshop nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Calisthenics Nederland.

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN CALISTHENICS WORKSHOP

a.     Een Deelnemer is aangemeld voor desbetreffende Calisthenics workshop als inschrijving is afgerond.

b.     Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) dagen voor aanvang van een Calisthenics workshop nog uitschrijven.

c.     CN is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van CN.

d.     CN heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte inschrijvingen niet gecrediteerd en wordt de datum van de Calisthenics workshop verplaatst.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor CN altijd overmacht op en ontheffen CN van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is CN ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een workshop worden afgelast. CN is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een workshop door gevaarlijke weersomstandigheden.

g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Calisthenics workshop daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door CN van de Calisthenics workshop worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een Calisthenics workshop geschiedt op eigen risico.

b.     CN, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Calisthenics workshop.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van CN, haar medewerkers en trainers, is CN niet aansprakelijk.

d.     CN is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Calisthenics workshop. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.     CN is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Calisthenics workshop. Een Calisthenics workshop is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Calisthenics workshop. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      CN behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Calisthenics workshop.

g.     CN is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Calisthenics workshop.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Calistenics workshop is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     CN respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     CN gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal CN deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c.     CN zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De werknemers van CN en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website www.calisthenicsnederland.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel CN de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan CN niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van CN sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.calisthenicsnederland.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door CN gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. CN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.     De website www.calisthenicsnederland.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van CN.

i.      De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Calisthenics.

10. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van CN zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij CN te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij CN(Marijkestraat 5 +(31) 0636592022 onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  CN beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien CN verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Calisthenics.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Calisthenics kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door CN.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene voorwaarden
5 (100%) 2 votes